Regulamin rekrutacji i uczestnictwa kadry w projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA KADRY
W PROJEKCIE „STAWIAMY NA WASZ ROZWÓJ
- wsparcie uczniów i kadry Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej
w Stargardzie”
nr FEPZ.06.09-IP.01-0034/23

Projekt współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027
Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego,
Działanie 6.9 Edukacja ogólna.

Regulamin obowiązuje od 14.03.2024 do 31.12.2025 r.

I. WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ

Projekt –  projekt pn. „STAWIAMY NA WASZ ROZWÓJ – wsparcie uczniów i kadry Polsko – Angielskiej Szkoły Podstawowej w Stargardzie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.9 Edukacja ogólna.

Beneficjent – podmiot realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie, tj. Zespół Placówek Oświatowych Magdalena Sawicka – Bartosik z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 4a, 73-110 Stargard.

Biuro projektu – oznacza miejsce, w którym realizowany jest projekt, czyli siedzibę Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej Tęczowe Abecadło przy ul. Staszica 27, 73-110 Stargard

EFS+ – Europejski Fundusz Społeczny Plus.

Kadra – należy przez to rozumieć nauczycieli, nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej w oparciu o umowę o pracę.

Komisja rekrutacyjna – komisja odpowiedzialna za wyłonienie, spośród kadry zainteresowanych udziałem w Projekcie, grupy Uczestników/-czek Projektu.

Koordynator projektu  – osoba nadzorująca realizację projektu tj. Magdalena Sawicka – Bartosik tel.604-488-499 e-mail: msawicka24@wp.pl

Szkoła – miejsce realizacji Projektu: Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Tęczowe Abecadło przy ul. Staszica 27, 73-110 Stargard

Strona internetowa szkołyhttps://teczoweabecadlo.pl/

Nauczyciel/ Nauczycielka – należy przez to rozumieć nauczyciela lub nauczycielkę wykonujących pracę w Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej w Stargardzie na podstawie umowy o pracę.

Uczestnik/-czka Projektu – należy przez to rozumieć Kadrę po pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacji.

Diagnoza placówki – należy przez to rozumieć dokument pn. Diagnoza potrzeb Polsko-Angielskiej SP w Stargardzie opracowana i zatwierdzony przez organ prowadzący – Magdalenę Sawicką Bartosik potwierdzający indywidualnie zdiagnozowane potrzeby Szkoły przede wszystkim w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.

II. INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Celem Projektu jest zapewnienie odpowiednich warunków nauki dla min. 105 Uczniów (53 kobiet / 52 mężczyzn w tym 16 osób z niepełnosprawnością) Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej w Stargardzie poprzez stworzenie i wyposażenie nowoczesnych pracowni (m.in. komputerowej, języków obcych, nauk przyrodniczych, matematycznych, psychologicznych/kariery zawodowej) niezbędnych do organizacji różnorodnych zajęć m.in. dodatkowych, takich jak warsztaty, koła zainteresowań, doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. Projekt ma również na celu podniesienie kompetencji 23 osób kadry (18 kobiet / 5 mężczyzn) w tym nauczycieli, nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa logopedy, terapeuty pedagogicznego poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych oraz 95 uczniów (48K).
 2. Projekt realizowany jest w okresie od 09.2023 – 31.12.2025 r. Wszystkie rodzaje wsparcia oraz założenia jakościowe i ilościowe oparto o przeprowadzoną w Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej diagnozę zatwierdzoną przez organ prowadzący – Magdalenę Sawicką Bartosik
 1. Efekt realizacji Projektu w odniesieniu do Kadry: minimum 23 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty (w tym 18 Kobiet) nabędzie kwalifikacje po opuszczeniu programu.
 2. Projekt na każdym etapie będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą równości szans i niedyskryminacji (dalej: zasady równości). Będzie dostępny na równych prawach dla wszystkich pracowników Kadry i Uczniów/Uczennic, odpowiednio do zakresu wsparcia. Ze względu na grupę docelową rekrutacja w projekcie będzie miała charakter zamknięty, a łączna liczba kobiet/ dziewcząt (K) i mężczyzn/ chłopców (M) wynika ze stanu osobowego Uczniów/Uczennic oraz Kadry zatrudnionej w szkole i planów na kolejny rok szkolny.

III. ZAKRES WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

 1. Zakres Projektu obejmuje wsparcie Kadry w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych oraz szkoleniach w zakresie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, metod angażowania uczniów, pomysłów na kreatywne lekcje oraz budowania relacji, w tym z uczniami i ich rodzicami.
 2. Wsparcie dla Uczestników/Uczestniczek Projektu będzie realizowane w okresie od 01.04.2024 do 31.12.2025 r. w następujących formach:
  • Studia podyplomowe – Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera – [1 osoba, 3 semestry],
  • Studia podyplomowe – Doradztwo zawodowe – [1 osoba, 3 semestry],
  • Studia podyplomowe – Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie – [1 osoba, 3 semestry],
  • Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika – [1 osoba, 3 semestry],
  • Szkolenie – tworzenie warunków do wspierania motywacji wewnętrznej [24 osoby],
  • Szkolenie – praca na lekcji angażująca ucznia [24 osoby],
  • Szkolenie – praca z błędem na lekcjach [24 osoby],
  • Szkolenie – tolerancja, inkluzywność i równe traktowanie [24 osoby].
 3. Szczegółowy opis dostępnego wsparcia określa Załącznik nr 1 pn. “Wykaz form wsparcia”.
 4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 5. Studia podyplomowe realizowane będą w formie online (e-learning) w dowolnym czasie i miejscu z możliwością e-mailowego kontaktu z wykładowcami.
 6. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Szkoły.
 7. Wsparcie w ramach Projektu (szkolenia) odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu, o którym Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani z właściwym wyprzedzeniem.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu zajęć/ wsparcia (szkoleń), o czym powiadomi Uczestników/Uczestniczki Projektu z odpowiednim wyprzedzeniem.

IV. ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Do udziału w projekcie uprawnieni są pracownicy Kadry Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej w Stargardzie zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.
 2. Warunkiem przystąpienia do Projektu będzie złożenie dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Rekrutacja będzie prowadzona w terminach: marzec 2024 oraz uzupełniająca w przypadku zmiany kadry nauczycielskiej.
 4. Kwalifikacji Uczestników/Uczestniczek Projektu dokona Komisja Rekrutacyjna złożona z Koordynatora Projektu i Asystenta Koordynatora Projektu.
 5. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu.
 7. Informacje o terminach składania dokumentów rekrutacyjnych będą zamieszczone na stronie internetowej Szkoły.
 8. O wynikach rekrutacji i zakwalifikowaniu do Projektu Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zostaną powiadomieni przez Koordynatora Projektu na spotkaniu podsumowującym wyniki rekrutacji.

V. PROCEDURA REKRUTACJI

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 1. ETAP I – OGŁOSZENIE NABORU

1.1. Zaproszenie Kadry do udziału w Projekcie poprzez akcję promocyjną, przybliżającą założenia Projektu oraz oferowane formy wsparcia, podczas spotkań z Kadrą. Akcja promocyjna będzie prowadzona także w formie plakatów i informacji, umieszczanych na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

2. ETAP II – REKRUTACJA I ZEBRANIE ZGŁOSZEŃ

2.1. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest złożenie

a) prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych

 • formularz rekrutacyjny stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
 • oświadczenie RODO stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

b) oraz dostarczenie kopii dokumentów:

 • zaświadczenie lekarskie/orzeczenie lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – tylko osoby z niepełnosprawnościami.

2.2. Dokumenty rekrutacyjne, według wzorów w załącznikach nr 2 – 4 dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Szkoły i będą przyjmowane w Biurze Projektu w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Szkoły.

2.3. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny.

2.4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne, opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem potencjalnego Uczestnika/Uczestniczki.

2.5. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 1. ETAP III – KWALIFIKOWANIE UCZESTNIKÓW/-CZEK

3.1. Warunkiem zakwalifikowania Kadry do Projektu jest:

a) spełnienie wymogów formalnych – złożenie w terminie kompletu, prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych,

b) uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej.

3.2. Kryteriami wyboru Uczestników/Uczestniczek Projektu do poszczególnych form wsparcia stosowanymi przez Komisję Rekrutacyjną będą:

a) w przypadku studiów podyplomowych – osoby zgodne z wynikami przeprowadzonej Diagnozy,

b) w przypadku szkoleń – udział we wsparciu zapewniony zostanie wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom Projektu,

3.3. Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne i kryteria opisane w pkt. 1.3.2, wyłoni ostateczną listę Uczestników/Uczestniczek.

 • ETAP IV – OTRZYMANIE STATUSU UCZESTNIKA/-ICZKI PROJEKTU

4.1. Niezwłocznie po zakończeniu etapu III rekrutacji pracownicy Kadry zostaną poinformowani/-e bezpośrednio przez Koordynatora Projektu o formach wsparcia, do których zostali zakwalifikowani/-e.

4.2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu potwierdza chęć udziału we wsparciu składając w Biurze Projektu deklarację udziału w Projekcie (stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do Projektu.

VI. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do:
  • bezpłatnego udziału we wsparciu,
  • zgłaszania uwag i oceny Projektu, w którym uczestniczy.
 2. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
  • przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu,
  • aktywnego udziału w formach wsparcia, na które został skierowany w ramach Projektu,
  • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w przydzielonych formach wsparcia,
  • niezwłocznego informowania o zmianach danych Dyrekcji Szkoły i/lub Biura Projektu,
 3. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani/a są do:
  • bieżącego informowania Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w Projekcie.
  • bieżącego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych.
  • wypełnienia ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających wiedzę itp. oraz innych materiałów dokumentujących przebieg zajęć w zależności od wymogów programowych oraz zapisów wniosku o dofinansowanie.

VII. ZASADY UKOŃCZENIA ORAZ WARUNKI REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu, który/-a otrzyma wsparcie na uczestnictwo w studiach podyplomowych w celu ukończenia formy kształcenia zobowiązany będzie do zaliczenia testu wiedzy oraz obrony pracy dyplomowej. Na potwierdzenie ukończenia przyznanej formy wsparcia Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/-a jest dostarczyć Beneficjentowi świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w terminie do 31.12.2025 r.
 2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu, który/-a otrzyma wsparcie na uczestnictwo w studiach podyplomowych zobowiązany jest przestrzegać warunków uczestnictwa w studiach podyplomowych określonych przez Uczelnię organizującą kształcenie.
 3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu, który/-a otrzyma wsparcie na uczestnictwo w szkoleniach zobowiązany/-a jest do uczestnictwa w minimum 80% przewidzianych programem zajęć, pod rygorem skreślenia z listy Uczestników/Uczestniczek, chyba że zaistnieją nieprzewidziane sytuacje losowe. Warunkiem wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oprócz powyżej opisanego warunku jest także zaliczenie post – testu na poziomie 50%.
 4. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, tylko w uzasadnionych przypadkach, wynikających z przyczyn zdrowotnych, losowych lub działania siły wyższej, które nie mogły być znane Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie należy złożyć pisemną rezygnację wraz ze wskazaniem przyczyny.
 6. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy Uczestników/Uczestniczek Projektu w przypadku naruszenia przez niego/nią zasad niniejszego Regulaminu lub zasad Szkoły.
 7. Jeżeli Uczestnik/Uczestniczka z własnej winy nie ukończy otrzymanej w ramach Projektu formy wsparcia, Beneficjent może zobowiązać Uczestnika/Uczestniczkę Projektu do zwrotu kosztów, proporcjonalnie do odbytego wsparcia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień, w szczególności w sytuacji zmiany warunków realizacji Projektu, wytycznych, dokumentów programowych lub oczywistych omyłek. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Kadra ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Rozstrzygnięcia podejmowane na mocy postanowień niniejszego Regulaminu nie podlegają przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego i są ostateczne.
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Beneficjent.
 5. Ewentualne spory związane z udziałem danej osoby w Projekcie strony, tj. Beneficjent i Uczestnik/-czka Projektu, będą starały się rozwiązać polu bownie.

IX. Wykaz załączników

Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:

 1. Wykaz form wsparcia w ramach Projektu – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Formularz rekrutacyjny do Projektu – stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Oświadczenie RODO – stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
DO pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  

Wykaz form wsparcia do Projektu

Formularz rekrutacyjny do projektu

Oświadzenie RODO

Deklaracja uczestnictwa w projekcie