Strefa rodzica

Drogi rodzicu

Wspólnotę szkolną tworzą rodzice, nauczyciele i uczniowie, którzy przyjmują te same zasady i uczestniczą we wspólnym przedsięwzięciu edukacyjnym, podejmując odpowiedzialność na polu właściwym dla każdej z tych grup.

Zasady te wynikają z jednakowego pojmowania prawdy o człowieku i rodzinie: każdy człowiek jest niepowtarzalny, każdy ma inne talenty, każdy zasługuje na szacunek i indywidualne traktowanie; rodzina jest miejscem, w którym człowiek uczy się żyć dla innych, budować sprawiedliwe społeczeństwo, w którym szanuje się drugiego człowieka dlatego, że jest człowiekiem, a nie dlatego, że jest bogaty, inteligentny, czy odnosi sukcesy.

Rodzice

Rodzice realizują swoje zadanie wychowując dzieci. Rodzice i szkoła idą w tym samym kierunku, co przejawia się podejmowaniu wysiłku wychowawczego opartego na tych samych wartościach, zasadach i celach.

Celem jest takie wychowanie dziecka, aby w dorosłe życie weszło jako osoba samodzielnie myśląca, z solidnie utwierdzonym systemem wartości, pragnąca jak najlepiej służyć rodzinie i społeczeństwu, posiadająca wolę zdolną do podejmowania wysiłku i ducha otwartego na spotkanie z innymi ludźmi i z Bogiem.

Takie wychowanie stawia wysokie wymagania rodzicom. Podobnie jak człowiek rozwijający swoją karierę zawodową, poświęca jej wiele wysiłku, studiów i pracy, tak rodzice (oboje – matka i ojciec) decydują się na podobne działanie w odniesieniu do wychowania swoich dzieci.

Przejawia się to między innymi w codziennej trosce, wyznaczaniu celów wychowawczych, poświęcaniu dziecku czasu, stawianiu mu wymagań, określaniu zakresu jego wolności i odpowiedzialności w zależności od wieku i pozycji w rodzinie (dzieci starsze i młodsze). Przede wszystkim zaś wychowanie opiera się na dobrej relacji między mamą i tatą.

Świadome wychowanie zakłada znalezienie czasu na spotkania z innymi rodzinami (w myśl zasady: zaprzyjaźnij się z rodzicami przyjaciela twojego dziecka) oraz na własną formację,

sprzyjającą przyjęciu wspólnych wartości wychowawczych bliskich rodzinom uczestniczącym w przedsięwzięciu edukacyjnym „Sternika”. Szkoła ułatwia to, organizując warsztaty i wykłady pomagające poznać jej model edukacyjny i stosować go w praktyce. Udział w nich nie jest obowiązkowy, niemniej wysiłek regularnego uczestnictwa w tych spotkaniach daje możliwość doskonalenia kompetencji wychowawczych rodziców.

Wychowanie dzieci jest bardzo trudne, dlatego konieczne jest stałe doskonalenie się wychowawców. Nieoceniona w tym procesie jest walka o cierpliwość, opanowanie, dobry humor, wzajemne zaufanie, szczerość.

Konkretne sprawy dotyczące współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów traktuje się indywidualnie, co pozwala na zdefiniowanie problemu i rozwiązanie go w miarę możliwości. Podyktowane jest to szacunkiem dla indywidualnej specyfiki każdego ucznia i każdej rodziny. Z tego samego powodu spraw konkretnych rodzin i nauczycieli nie omawia się publicznie.

Rodzice pragną układać relacje między sobą oraz ze szkołą w ten sposób, aby dać dzieciom przykład lojalności i szacunku dla drugiego człowieka tak, aby mogły one z kolei wprowadzać te zasady w swoim dorosłym życiu.

Wszelkie uwagi dotyczące poprawy działalności szkoły należy kierować bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za jej działanie. Może te być tutor, koordynator współpracy z rodzicami lub dyrektor.

Podstawowym obszarem zaangażowania rodziców w tworzenie szkoły jest wychowanie dzieci i pomoc innym rodzinom w podejmowaniu tego wysiłku.

Niezwykle ważnym punktem pracy wychowawczej są spotkania rodziców z tutorem/doradcą. Powinny one kończyć się ustaleniem wspólnych celów wychowawczych. Spotkania takie odbywają się przynajmniej raz na trymestr, a ich celem jest przekazanie sobie nawzajem wiedzy o dziecku oraz wypracowanie jednego lub kilku wspólnych celów realizowanych równolegle w domu i w szkole.

Kilka porad dla rodzica

dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci

Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego
zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis internetowy –
www.sieciaki.pl ). Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w
Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we
wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im
krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich
unikania.

Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie.
Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać bardzo
niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi
wyłącznie za zgodą rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.

Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga
podawania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie
informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie
sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z
nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego, imienia, nazwiska, adresu i
numeru telefonu.

Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia
wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie
znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować
znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki,
słowniki).

Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w
Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii
dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści
można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania
nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u ( www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z
operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do
usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.

Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego
życia, również w Internecie, obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać
odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl), Twoje
dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych
materiałów itp.).

Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak
zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za
pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic – Dziecko
znajdziesz na stronie www.dzieckowsieci.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych
sytuacji.

Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól
swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób korzystać z oferowanego przez Sieć
bogactwa.