Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW/UCZENNIC
W PROJEKCIE „STAWIAMY NA WASZ ROZWÓJ
- wsparcie uczniów i kadry Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej
w Stargardzie”
nr FEPZ.06.09-IP.01-0034/23

Projekt współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027
Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego,
Działanie 6.9 Edukacja ogólna

Regulamin obowiązuje od 14.03.2024 do 30.06.2025 r.

I. WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ

Projekt –  projekt pn. „STAWIAMY NA WASZ ROZWÓJ – wsparcie uczniów i kadry Polsko – Angielskiej Szkoły Podstawowej w Stargardzie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.9 Edukacja ogólna.

Beneficjent – podmiot realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie, tj. Zespół Placówek Oświatowych Magdalena Sawicka – Bartosik z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 4a, 73-110 Stargard.

Biuro projektu – oznacza miejsce, w którym realizowany jest projekt, czyli siedzibę Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej Tęczowe Abecadło przy ul. Stanisława Staszica 27, 73-110 Stargard.

EFS+ – Europejski Fundusz Społeczny Plus.

Komisja rekrutacyjna – komisja odpowiedzialna za wyłonienie, spośród Uczniów/Uczennic zainteresowanych udziałem w Projekcie, grupy Uczestników/-czek Projektu.

Koordynator projektu  – osoba nadzorująca realizację projektu tj. Magdalena Sawicka – Bartosik, tel.604-488-499, e-mail: msawicka24@wp.pl

Szkoła – miejsce realizacji Projektu: Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Tęczowe Abecadło przy ul. Stanisława Staszica 27, 73-110 Stargard

Strona internetowa szkołyhttps://teczoweabecadlo.pl/

Uczeń/Uczennica – należy przez to rozumieć ucznia lub uczennicę klasy 1 – 8  realizujących kształcenie w Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej w Stargardzie.

Uczestnik/-czka Projektu – należy przez to rozumieć Ucznia lub Uczennicę po pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacji.

Diagnoza placówki – należy przez to rozumieć dokument pn. „Diagnoza potrzeb Polsko-Angielskiej SP w Stargardzie” opracowana i zatwierdzony przez organ prowadzący – Magdalenę Sawicką Bartosik potwierdzający indywidualnie zdiagnozowane potrzeby Szkoły przede wszystkim w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.

II. INFORMACJE O PROJEKCIE

 1. Celem Projektu jest zapewnienie odpowiednich warunków nauki dla min. 105 Uczniów/Uczennic (53 kobiet / 52 mężczyzn w tym 16 osób z niepełnosprawnością) Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej w Stargardzie poprzez stworzenie i wyposażenie nowoczesnych pracowni (m.in. komputerowej, języków obcych, nauk przyrodniczych, matematycznych, psychologicznych/kariery zawodowej) niezbędnych do organizacji różnorodnych zajęć m.in. dodatkowych, takich jak warsztaty, koła zainteresowań, doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. Projekt ma również na celu podniesienie kompetencji 23 osób kadry (18 kobiet / 5 mężczyzn) w tym nauczycieli, nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa logopedy, terapeuty pedagogicznego poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych oraz 95 uczniów (48 kobiet/ 47 mężczyzn).
 2. Projekt realizowany jest w okresie od 09.2023 – 31.12.2025 r. Wszystkie rodzaje wsparcia oraz założenia jakościowe i ilościowe oparto o przeprowadzoną w Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej diagnozę zatwierdzoną przez organ prowadzący – Magdalenę Sawicką Bartosik.
 1. Efekt realizacji Projektu w odniesieniu do Uczniów/Uczennic: minimum 95 Uczniów/Uczennic (w tym 48 Kobiet) nabędzie kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby).

4. Projekt na każdym etapie będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą równości szans i niedyskryminacji (dalej: zasady równości). Będzie dostępny na równych prawach dla wszystkich Nauczycieli/Nauczycielek i Uczniów/Uczennic, odpowiednio do zakresu wsparcia. Ze względu na grupę docelową rekrutacja w projekcie będzie miała charakter zamknięty, a łączna liczba kobiet/ dziewcząt (K) i mężczyzn/ chłopców (M) wynika ze stanu osobowego Uczniów/Uczennic oraz Nauczycieli/Nauczycielek zatrudnionych w szkole i planów na kolejny rok szkolny.

III. ZAKRES WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

 1. Zakres Projektu obejmuje wsparcie Uczniów/Uczennic poprzez organizację kółek zainteresowań oraz rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań Uczniów/Uczennic poza edukacją formalną. Polega na organizacji pozalekcyjnych zajęć dla Uczniów/Uczennic rozwijających ich zdolności
  i kompetencje wielojęzykowe, zdolności i kompetencje matematyczne oraz umiejętności logicznego myślenia, wiedzę biologiczno – chemiczną, umiejętności w zakresie kodowania, wiedzę z zakresu edukacji zdrowia i dietetyki, umiejętności aktorskie oraz dziennikarskie, w tym studio podcastowe, kompetencje zielone. Ponadto zakres wsparcia obejmuje działania ukierunkowane na zapewnienie swobodnego dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla każdego Ucznia/Uczennicy, rozwój kompetencji społecznych i społeczno-emocjonalnych, ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i/lub predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów, a także rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich i przedsiębiorczości.
 2. Wsparcie dla Uczestników/Uczestniczek Projektu będzie realizowane w okresie od 01.04.2024 do 30.06.2025 r. w następujących formach:

   2.1 KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ (JĘZYKOWE) [30 OSÓB], W TYM:

 • 1 grupa dla klas 1 – 3,
 • 1 grupa dla klas 4 – 6,
 • 1 grupa dla klas 7 – 8.

   2.2  KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ (LOGICZNO-MATEMATYCZNE) [30 OSÓB],
W TYM:

 • 1 grupa dla klas 1 – 4,
 • 1 grupa dla klas 5 – 8.

   2.3 KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ (BIOLOGICZNO-CHEMICZNE) [30 OSÓB],
W TYM:

 • 1 grupa dla klas 1 – 3,
 • 1 grupa dla klas 4 – 6,
 • 1 grupa dla klas 7 – 8.

   2.4 KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ (KODOWANIE) [30 OSÓB], W TYM:

 • 3 grupy dla klas 1 – 3.

   2.5 WARSZTATY (ŻYWIENIOWO-DIETETYCZNE) [30 OSÓB], W TYM:

 • 1 grupa dla klas 1 – 3,
 • 1 grupa dla klas 4 – 6,
 • 1 grupa dla klas 7 – 8.

   2.6 WARSZTATY (TEATRALNE) [30 OSÓB]:

Zajęcia odbywały się będą w 1 grupie mieszanej wiekowo.

   2.7 WARSZTATY (DZIENNIKARSKIE – STUDIO PODCASTOWE) [30 OSÓB],
W TYM:

 • 1 grupa dla klas 1 – 3,
 • 1 grupa dla klas 4 – 6,
 • 1 grupa dla klas 7 – 8.

   2.8 ROZWÓJ KOMPETENCJI ZIELONYCH W ZAKRESIE M.IN. WIEDZY EKOLOGICZNEJ, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAW PROŚRODOWISKOWYCH [DLA WSZYSTKICH UDZIÓW I UCZENNIC] W TYM:

 • 1 grupa dla klas 1 – 3,
 • 1 grupa dla klas 4 – 6,
 • 1 grupa dla klas 7 – 8.

   2.9 WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE DLA UCZNIÓW
[105 OSÓB], W FORMIE:

 • spotkań indywidualnych dla wszystkich Uczniów szkoły z psychologiem,
 • warsztatów grupowych.

   2.10 DORADZTWO ZAWODOWE DLA KLAS VII I VIII [25 OSÓB], W FORMIE:

 • indywidualnych konsultacji,
 • zajęć grupowych,
 • warsztatów.

   2.11 ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI [16 OSÓB]

 1. Szczegółowy opis dostępnego wsparcia określa Załącznik nr 1 pn. “Wykaz form wsparcia w ramach Projektu”.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 3. Na potrzeby realizacji Projektu, w tym: organizacji kółek zainteresowań /warsztatów/ spotkań indywidualnych i grupowych Szkoła udostępni sale. Pomieszczenia, w których realizowane będzie wsparcie oraz materiały udostępniane Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu, będą dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb, zgodnie ze „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027”.
 4. Miejscem realizacji formy wsparcia pn. “Rozwój kompetencji zielonych w zakresie m.in. wiedzy ekologicznej, umiejętności i postaw prośrodowiskowych” będzie Drawieński Park Narodowy, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno.
 5. Wsparcie w ramach Projektu odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu, o którym Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zostaną poinformowani z właściwym wyprzedzeniem.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu zajęć/ wsparcia, o czym powiadomi Rodzica/ Opiekuna prawnego oraz Uczestnika/Uczestniczkę Projektu z odpowiednim wyprzedzeniem.

IV. ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Do udziału w projekcie uprawnieni są Uczniowie i Uczennice Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej w Stargardzie.
 2. Warunkiem przystąpienia do Projektu będzie złożenie dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Rekrutacja będzie prowadzona w terminach: marzec 2024 oraz wrzesień 2024 do momentu wyczerpania limitu miejsc.
 4. Kwalifikacji Uczniów/Uczennic do projektu dokona Komisja Rekrutacyjna złożona z Koordynatora Projektu, Asystenta Koordynatora Projektu, wychowawców klas (klasy 1 – 3) i/lub nauczycieli przedmiotów: język angielski, matematyka, biologia, chemia, matematyka, informatyka, język polski oraz pedagoga szkolnego (adekwatnie do tematu wsparcia).
 5. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszeń.
 6. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu.
 8. Informacje o terminach składania dokumentów rekrutacyjnych będą zamieszczone na stronie internetowej Szkoły.
 9. O wynikach rekrutacji i zakwalifikowaniu do Projektu Rodzic / Opiekun prawny oraz Uczestnik/Uczestniczka Projektu zostaną powiadomieni poprzez dziennik elektroniczny lub bezpośrednio przez Nauczycieli.

V. PROCEDURA REKRUTACJI

 1. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

   1.1. ETAP I – OGŁOSZENIE NABORU

      1.1.1. Zaproszenie Uczniów i Uczennic do udziału w Projekcie poprzez akcję promocyjną, przybliżającą założenia Projektu oraz oferowane formy wsparcia, podczas spotkań z Nauczycielami, Uczniami/Uczennicami
i ich Rodzicem/-ami lub Opiekunem/-ami prawny/-mi. Akcja promocyjna będzie prowadzona także w formie plakatów i informacji, umieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

   1.2. ETAP II – REKRUTACJA I ZEBRANIE ZGŁOSZEŃ

      1.2.1. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest złożenie

      a) prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:

         – formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

         – oświadczenie RODO stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

      b) oraz dostarczenie kopii dokumentów:

         – zaświadczenie lekarskie/orzeczenie lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – tylko osoby z niepełnosprawnościami.

      1.2.2. Dokumenty rekrutacyjne, według wzorów w załącznikach nr 2 – 4 dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Szkoły i będą przyjmowane w Biurze Projektu w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Szkoły.

      1.2.3. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny.

      1.2.4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne, opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem potencjalnego Uczestnika/-czki i jego/jej Rodzica/Opiekuna prawnego.

      1.2.5. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

   1.3. ETAP III – KWALIFIKOWANIE UCZESTNIKÓW/-CZEK

      1.3.1. Warunkiem zakwalifikowania Uczniów i Uczennic do Projektu jest:

         a) spełnienie wymogów formalnych – złożenie w terminie kompletu, prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych,

      b) uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej.

      1.3.2 Kryteriami wyboru Uczestników/ Uczestniczek Projektu do poszczególnych form wsparcia stosowanymi przez Komisję Rekrutacyjną będą:

         a) w przypadku kółek zainteresowań: językowego, logiczno -matematycznego, biologiczno-chemicznego, kodowania, warsztatów żywieniowo-dietetycznych, warsztatów teatralnych, warsztatów dziennikarskich:

    • w przypadku uczniów klas I-III: ocena opisowa uzyskana na koniec ostatniego półrocza oraz opinia wychowawcy potwierdzająca zainteresowania, szczególne uzdolnienia lub predyspozycje Ucznia/Uczennicy do udziału w danym kółku zainteresowań,
    • w przypadku Uczniów klas IV-VIII: opinia Nauczyciela przedmiotu potwierdzająca zainteresowania, szczególne uzdolnienia lub predyspozycje Ucznia/Uczennicy do udziału w danym kółku zainteresowań oraz wyniki klasyfikacji na koniec ostatniego półrocza z danego przedmiotu, tj.
     • kółko językowe: j. angielski
     • kółko logiczno – matematyczne: matematyka
     • kółko biologiczno – chemiczne: przyroda/ biologia i chemia,
     • warsztaty żywieniowo – dietetyczne: przyroda/ biologia,
     • warsztaty teatralne: język polski,
     • warsztaty dziennikarskie: język polski.
    • pierwszeństwo udziału we wsparciu mają Uczniowie/ Uczennice ze średnią ocen na koniec ostatniego półrocza powyżej 4.5,
     w klasach I-III weryfikacja w oparciu o ocenę opisową.

         b) Warsztaty ekologiczne – udział we wsparciu zapewniony zostanie wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom Projektu,

        c) Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – udział we wsparciu zapewniony zostanie wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom Projektu,

         d) Doradztwo zawodowe – udział we wsparciu zapewniony zostanie wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom Projektu z klas VII i VIII

         e) Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami

    • udział we wsparciu zapewniony zostanie wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom Projektu z niepełnosprawnościami,
    • dobór form wsparcia na podstawie orzeczenia
     o niepełnosprawności oraz opinii pedagoga szkolnego/ psychologa.

      1.3.3. Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne i kryteria opisane w pkt. 1.3.2, wyłoni ostateczną listę Uczestników/ Uczestniczek.

   1.4. ETAP IV – OTRZYMANIE STATUSU UCZESTNIKA PROJEKTU

      1.4.1. Niezwłocznie po zakończeniu etapu III rekrutacji Uczniowie i Uczennice zostaną poinformowani poprzez dziennik elektroniczny lub bezpośrednio przez Nauczyciela o formach wsparcia, do których zostali zakwalifikowani.

      1.4.2. Rodzic lub Opiekun prawny potwierdza chęć udziału we wsparciu składając w Biurze Projektu deklarację udziału w Projekcie (stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu) w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu Ucznia/ Uczennicy do Projektu.

      1.4.3. W przypadku kilku osób spełniających kryteria, o zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie data złożenia dokumentów.

      1.4.4. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby Uczestników/Uczestniczek. Beneficjent dopuszcza możliwość zwiększenia liczby Uczestników/Uczestniczek:

    • kół zainteresowań i warsztatów (za wyjątkiem warsztatów teatralnych) do
     18 osób w grupie (limit sali),
    • wyjazdów do liczby osób w klasach,
    • warsztatów teatralnych do 35 osób (limit sali).

      1.4.5. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszeń. A następnie w przypadku zwolnienia miejsca zaproszone do udziału w Projekcie.

VI. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do:
  • bezpłatnego udziału we wsparciu,
  • zgłaszania uwag i oceny Projektu, w którym uczestniczy.
 2. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
  • przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu,
  • aktywnego udziału w formach wsparcia, na które został skierowany w ramach Projektu,
  • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w przydzielonych formach wsparcia,
  • niezwłocznego informowania o zmianach danych Dyrekcji Szkoły i/lub Biura Projektu,
 3. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu, a także Rodzic / Opiekun prawny zobowiązani/a są do:
  • bieżącego informowania Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w Projekcie.
  • bieżącego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych;
  • wypełnienia ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających wiedzę itp. oraz innych materiałów dokumentujących przebieg zajęć w zależności od wymogów programowych oraz zapisów wniosku o dofinansowanie.

VII. ZASADY UKOŃCZENIA ORAZ WARUNKI REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu, po zakończeniu wsparcia w ramach Projektu, uzyska ocenę opisową sporządzoną przez nauczycieli/osoby prowadzące wsparcie z informacją o nabyciu kompetencji/kwalifikacji podkreślająca sukcesy Ucznia/Uczennicy (podczas zajęć nie przewiduje się prowadzenia systemu oceny jak na lekcjach). W celu otrzymania w/w dokumentu, Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/-a jest do uczestnictwa w minimum 80% przewidzianych programem zajęć, pod rygorem skreślenia z listy Uczestników/Uczestniczek, chyba że zaistnieją nieprzewidziane sytuacje losowe.
 2. Wszelkie nieobecności, przekraczające dopuszczalny limit lub nieobecność na dwóch kolejnych zajęciach, wymagają uzasadnienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi, Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/-a jest do dostarczenia do Koordynatora Projektu zwolnienia lekarskiego w przeciągu 5 dni roboczych.
 3. Nieuzasadnione przekroczenie dozwolonego limitu nieobecności jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika/Uczestniczki z dalszego uczestnictwa
  w Projekcie.
 4. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, tylko w uzasadnionych przypadkach, wynikających z przyczyn zdrowotnych, losowych lub działania siły wyższej, które nie mogły być znane Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie należy złożyć pisemną rezygnację wraz ze wskazaniem przyczyny podpisaną przez Rodzica / Opiekuna prawnego.
 6. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego/nią zasad niniejszego Regulaminu lub zasad Szkoły.
 7. W przypadku, gdy Uczestnik/Uczestniczka zrezygnuje z udziału w Projekcie, utraci prawo uczestnictwa w Projekcie lub zostanie skreślony z listy Uczestników/Uczestniczek Projektu, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy/-a Uczeń/Uczennica z listy rezerwowej, który/-a potwierdzi chęć udziału w Projekcie.
 8. Jeżeli Uczestnik/Uczestniczka z własnej winy nie ukończy szkoleń w ramach Projektu, Beneficjent może zobowiązać Uczestnika/Uczestniczkę Projektu do zwrotu kosztów, proporcjonalnie do odbytego wsparcia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień, w szczególności w sytuacji zmiany warunków realizacji Projektu, wytycznych, dokumentów programowych lub oczywistych omyłek. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Uczeń/Uczennica ubiegający/a się o uczestnictwo w Projekcie oraz jego Rodzin/Opiekun prawny akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Rozstrzygnięcia podejmowane na mocy postanowień niniejszego Regulaminu nie podlegają przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego i są ostateczne.
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Beneficjent.
 5. Ewentualne spory związane z udziałem danej osoby w Projekcie strony, tj. Beneficjent i Uczestnik/Uczestniczka Projektu (lub w przypadku Ucznia/Uczennicy jego/jej Rodzic/ Opiekun prawny), będą starały się rozwiązać polubownie.

IX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 1. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:
  • Wykaz form wsparcia w ramach Projektu – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
  • Formularz rekrutacyjny do Projektu potwierdzający zgodę Rodziców/ Opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci we wsparciu – stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
  • Oświadczenie RODO podpisane przez Rodziców/ Opiekunów prawnych – stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu.
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu
Do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie

Wykaz form wsparcia w ramach Projektu

Formularz rekrutacyjny do Projektu potwierdzający zgodę Rodziców/Opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci we wsparciu

Oświadczenie RODO

Deklaracja uczestnictwa w projekcie