zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do Polsko-Angielskiej
Szkoły Podstawowej
w Stargardzie

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc podania będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają dzieci które uczęszczają do Przedszkola Integracyjnego Tęczowa Przygoda.

Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest wypełnienie kwestionariusza i złożenie go w sekretariacie Szkoły. Decyzja o przyjęciu dziecka do Szkoły wydawana jest przez Dyrektora Szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz opinii pedagoga w zakresie gotowości dziecka do podjęcia nauki. Rodzic/Opiekun składa w sekretariacie Szkoły 2 egzemplarze podpisanej umowy o naukę.

Szkoła nie pobiera opłaty rekrutacyjnej.

Dyrektor zawiadamia telefonicznie lub listownie rodziców/opiekunów o zakończeniu procesu rekrutacji podpisanym egzemplarzem umowy lub wydaje te dokumenty w siedzibie Szkoły za pokwitowaniem.

Po spełnieniu w/w warunków dziecko zostaje wpisane na listę uczniów i proces rekrutacji ulega zakończeniu.

Rekrutacja w trzech prostych krokach

Najczęściej zadawane pytania rekrutacyjne

FAQ

Należy wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszenia dziecka. Wypełnienie karty jest wyrażeniem zgody rodziców na uczestniczenie dziecka w postępowaniu kwalifikacyjnym. Postępowanie rekrutacyjne kończy dostarczenie przez rodziców wypełnionych i podpisanych w wersji papierowej KART ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY oraz niezbędnych dokumentów (odpis aktu urodzenia, dowód osobisty rodzica, informacja o dziecku z przedszkola lub badanie gotowości szkolnej/opinia z poradni).

Dziecko 6-letnie może być przyjęte do klasy 1 na wniosek rodziców jeżeli:
1) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub
2) dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka 6-letniego do 1 klasy podejmuje dyrektor po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z dzieckiem i rodzicami.

Wybór szkoły podstawowej dla dziecka to bardzo istotna, ale także niełatwa decyzja. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradnikami, które przybliżają najistotniejsze kwestie i dają cenne wskazówki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz