Nauczanie na odległość | Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Tęczowe Abecadło

Nauczanie na odległość

Uczenie się na odległość stało się dziś koniecznością wymagającą od nauczycieli, rodziców i uczniów mobilizacji i współpracy, ponieważ wypracowane ścieżki stały się niefunkcjonalne. Czym jest uczenie się na odległość? Jest to wykorzystanie metod i technik kształcenia zdalnego, przy czym kształcenie to obejmuje zarówno proces edukacyjny, jak i proces wsparcia uczniów dla podtrzymania relacji z nauczycielem. Zdalne nauczanie jest pomocą w kształceniu na odległość. W jaki sposób zatem realizować edukację na odległość przy pomocy zdalnych technik, aby zapewnić stały i bieżący kontakt? Rozwiązaniami pomocnymi w tym zakresie jest wykorzystanie różnych form nauczania synchronicznego, asynchronicznego i mieszanych. Rozwiązanie synchroniczne zachodzi wówczas, kiedy odbywa się w czasie rzeczywistym, gdy uczeń i nauczyciel w tym samym czasie są w bezpośrednim kontakcie. Forma ta przypomina realne przebywanie ucznia w szkole. Uczeń rozmawia, zadaje pytania, nauczyciel odpowiada przy wykorzystaniu wideokonferencji, webinariów. Natomiast rozwiązania w modelu asynchronicznym oznaczają edukację bez bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem. Tu uczniowie otrzymują informacje potrzebne do uczenia się wskazane przez nauczyciela za pomocą Internetu: poprzez pracę w chmurze, wirtualne lekcje, filmy, dyskusje online, epodręczniki.pl, wykorzystanie dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, wykorzystanie komunikatorów, grup w mediach społecznościowych, tablic interaktywnych, tworzenie podcastów. Kształcenie na odległość w formie mieszanej łączy oba modelowe rozwiązania.

Techniki informatyczne wykorzystywane w edukacji na odległość nie stanowią celu samego w sobie lecz służą realizacji tygodniowego zakresu treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego na danym etapie edukacyjnym. Aby te treści zrealizować nauczyciele muszą dobrać najlepszy model metody nauczania. Dobór metody nauczania obowiązuje również w warunkach kształcenia na odległość. Rekomendowaną prze MEN metodą rozwijającą samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, przedsiębiorczość oraz umiejętność samooceny uczniów, jest praca metodą projektu. W zaplanowaniu treści tygodniowego zakresu nauczania nauczyciele wykorzystują interdyscyplinarność, jaką daje ta metoda, która swoim zakresem obejmuje kilka zajęć edukacyjnych. Interdyscyplinarność w kształceniu na odległość daje nauczycielowi szansę na zrealizowanie zaplanowanych treści nauczania oraz rozwija umiejętności stanowiące bazę kształcenia kompetencji kluczowych.

Skip to content